Тус байгууллага нь үндсэн 4 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг